Cenník

CENNÍK na rok 2024 v Zariadení podporovaného bývania

A: ODBORNÉ ČINNOSTI podľa § 16 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 …………………………………………………………. 0,00€/ deň

B: OBSLUŽNÉ ČINNOSTI podľa § 17 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Ubytovanie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4,10 – 4,30€/ deň

C: ĎALŠIE ČINNOSTI podľa § 18 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

                       A) utváranie podmienok na – vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

                                                               – úschovu cenných vecí,

                                                               – záujmovú činnosť,

                                                               – na prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín

                       B) poskytovanie – osobného vybavenia.

úhrada za bod C stanovená podľa potrieb klienta ……………………………………………………………………………………….. od 0,10€ do 4,70€/ deň

V Prešove, 02.01.2024                                                                                                                                                                 Mgr.Miroslava Marcinová

                                                                                                                                                                                                      štatutárny zástupca